Davet

Kurban Yalnız Allah’a İtattir – Hacı KAR

sahidummetkurbanitaat
avatar
Written by sahidummet

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

Hamd, Âlemlerin yegâne Rabbi Allah’a mahsustur.

Salat ve selam olsun, muvahhidlerin, muttakilerin ve mücahidlerin yegâne önderi Rasulullah Muhammed’e, Âline, Ashabına ve kıyamete kadar O’nun izinden giden, O’nun Sünneti üzere yaşayan muvahhid mü’minlere…

Ben, şehadet ederim ki, Allah’tan başka rab, ilâh ve melik yoktur… İnsanların yegâne Rabbi, İlâhı ve Meliki Allah Teâlâ’dır… Ve yine şehadet ederim ki, Rasulullah Muhammed (s.a.v.), Allah’ın kulu ve Rasulü’dür… Allah’ın insanlık âlemine vazifeli olarak gönderdiği en son Nebîsi ve en son Rasulü’dür… Nübüvvet ve Risalet, Rasulullah Muhammed (s.a.s.) ile son bulmuştur… Rabb olarak Allah’a, din olarak İslâm’a, düstur olarak Kur’ân-ı Kerîm’e ve Rasul olarak hayat önderi Rasulullah Muhammed (s.a.v.)’e katıksız iman ettim, kabul edip can-ı gönülden razı oldum…

KURBAN: Allah’a yaklaşmayı, Allah yolunda malların feda edilebileceğini, Allah’a teslimiyeti ve şükrü ifade eder.

Kurban kesmenin meşrûiyeti Kitap, Sünnet ve icmâ-ı ümmet ile sabittir. Allah Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurmuştur; “Rabbin için namaz kıl ve kurban kes” (Kevser-2)

Hz. Peygamber (s.a.v)’in de “İmkânı olup da kurban kesmeyen bizim namazgâhımıza yaklaşmasın” (İbn Mâce, Edâhı, 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 321) şeklindeki ifadeleri konunun önemini ortaya koymaktadır. Bu ve benzeri nasslardan hareket eden Hanefi fukahâsı kurban kesmenin vâcip olduğu görüşündedirler (Serahsî, el-Mebsût, Kahire 1324-31, XII, 8; Kâsânî, Bedâyîu’s-Sanâyi’, Kahire, 1327-28/1910, V, 61, 62; el-Fetâva’l Hindiyye, Bulak 1310, V, 291).

Kurban Allah’a yaklaşmak maksadıyla ve yalnız O’nun rızasını kazanmak için kesilir. Allah’tan başkası adına hayvan kesmek haramdır ve bu yola tevessül edenleri Hz. Peygamber (s.a.s) “Allah’tan başkası nâmına hayvan kesene Allah lânet etsin” (Müslim, Edâhî, 43-45; Nesâî, Dahâyâ, 34; Ahmed b. Hanbel, a.g.e., I, 108, 118, 152, 217, 309, 317) şeklindeki ifâdeleriyle uyarmıştır.

Allah-u Teala şöyle buyuruyor:

“De ki: “Namazım, kestiğim kurban, hayatım ve ölümüm Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. O’nun hiçbir ortağı yoktur. Müslümanların ilki olarak bununla emrolundum.” (En’am: 162-163)

Allah-u Teala bu ayette Rasulune şöyle buyuruyor:

“Ey Muhammed! De ki: Ey Allah’tan başkasına ibadet eden, Allah’tan başkası için kurban kesen müşrikler! Ben ibadetimi yalnız Allah için yapar, yalnız O’nun için kurban keserim. Bütün hayatım ve ölümüm yalnız Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. O’nun hiçbir ortağı yoktur. Böylece amel etmek ve bunu söylemekle emrolundum.”

Allah-u Teala şöyle buyuruyor:

“Rabbin için namaz kıl, kurban kes.” (Kevser: 2)

Allah-u Teala bu ayette de yine Rasulune şöyle buyuruyor:

“Allah rızasını hedef kabul ederek namaz kıl ve kurban kes.”

Allah-u Teala bu ayetlerde namaz ve kurbanı birlikte zikretmiştir. Zira namaz bedenle, kurban ise mal ile yapılan ibadetlerin en hayırlısıdır.

Kurban kesmek iki sebepten dolayı en hayırlı mali ibadettir:

Birincisi; yalnız Allah’a itaat edilmiş olunur.

İkincisi ise; canlı bir hayvanı boğazlamak insan nefsine zor geldiği halde bunu yalnız Allah rızasını kazanmak için yapmaktır.

Rasulullah (sav)şöyle buyurdu:

“Allah kendisinden başkasına kurban kesen kimseye lanet eder.” (Müslim)

“Lanet etmek” Allah’ın rahmetinden uzaklaştırmak demektir.

Bu hadis gösteriyor ki kurban kesmek ibadettir. Çünkü Allah-u Teala kendisinden başkasına kurban kesenlere lanet etmiştir.

Yalnızca Allah-u Teala’yı yüceltmek ve O’na yaklaşmak için kurban kesilirse işte böylece kurban kesme ibadeti sadece Allah-u Teala’ya yapılmış olur ve işte bu, tevhiddir.

Fakat Allah-u Teala’dan başkasını yüceltmek ve ona yaklaşmak için ya da Allah-u Teala’ya yaklaşmak için başkasına veya cansız varlıklara kurban kesilirse, işte bu tevhidi bozan büyük şirktir.

“Ona yaklaşmak için kurban kesmek” lafzı; menfaati elde etmede veya kötülüğü defetmede yardımcı olsun diye ona kurban kesmek manasındadır.

Şöyle ki; bir kimseye veya bir şeye kurban kesmedeki gaye, dünya ve ahiretle ilgili bir konuda o kimse veya şeyden fayda elde etmek ya da kendisine gelen veya gelebilecek olan bir şerri defetmektir. Yani; o kimse veya şeye manevi bir şekilde yaklaşmaktır.

“Yüceltmek için kurban kesmek” lafzı ise; kalbinde bu varlığa karşı duyduğu saygı ve hürmetten dolayı ona kurban kesmek, manasındadır.

Allah-u Teala’dan başkasına kurban kesmenin şekilleri şunlardır:

1 – Cinlerin şerrinden kurtulmak için veya cinlerden yardım istemek için onlara kurban kesmek.

Örneğin; Sihrin ve göz değmesinin, cinlerin yardımıyla giderilmesini arzulayarak onlara kurban kesmek, bu büyük şirktir.

2 – Bir şeye sahip olunduğunda, sahip olunan şeyi cinlerin şerrinden, hasetten veya nazardan korunmak için o şeyle ilgili olarak tayin edilen bir yerde kurban kesmek.

Örneğin; yeni ev yapıldığında, yapılan evi cinlerin şerrinden, hasetten veya nazardan korumak için evin eşiğinde kurban kesmek. Bu da büyük şirktir.

3 – Ölüleri veya evliya olarak görülen kimseleri yüceltmek, onlara saygı göstermek ve dünya ve ahirette onlardan fayda elde etmek niyetiyle mezarlarının yanında, onların zatı için veya onları aracı edinerek Allah-u Teala için kurban kesmek. Bu da büyük şirktir.

Ancak sevabı ölülere gitsin diye Allah-u Teala’ya kurban kesip, kesilen hayvanın etini tasadduk etmek caizdir. Çünkü buradaki kurban Allah-u Teala içindir, ölüler için değildir.

4 – Mal ve mevki elde etmeye yardımcı olsunlar diye hakimi, lideri veya valiyi yüceltmek için kurban kesmek.

Böyle yapmak da büyük şirktir. Çünkü Allah-u Teala şöyle buyuruyor:

“Rabbin için namaz kıl, kurban kes” (Kevser: 2)

5 – Emir, sultan veya vali uçaktan indiğinde veya kapıdan girdiğinde veya çıkageldiğinde onu yüceltmek için önünde kurban kesmek.

Şayet kurban kesen kişi hayvanın etine önem vermez, asıl önem verdiği gelen o kişilere saygı göstermekse işte bu şekilde onlara ibadet etmiş olur.

Şayet kurban başka yerde kesilmiş, sonra da misafire yapılan ikram şeklinde yemeleri için zikri geçen kimselere etinden sunulmuşsa böyle yapmak caizdir. Ancak böyle yaparken israfa kaçılırsa haram olur. İsraf yapılmaksızın misafire ikram niyetiyle olursa müstehabtır. Çünkü Rasulullah (sav)şöyle buyurdu:

“Allah’a ve ahiret gününe iman eden kişi misafirine ikram etsin” (Buhari-Müslim)

6 – Allah-u Teala’nın isminden başka bir şeyi zikrederek kurban kesmek. Böyle yapmak da büyük şirktir.

Örneğin; halk adına, kral adına, ümmet adına, Mesih adına kurban kesmek büyük şirktir.

Aynı şekilde önce Allah-u Teala’nın ismini zikredip sonra başkasının ismini zikretmek de büyük şirktir.

Bu açıklamaların özeti olarak diyebiliriz ki; kurban kesmede küçük şirk yoktur. Zira kurban kesmek ibadettir. Bu nedenle bu ibadeti Allah-u Teala’dan başkasına yapan kimse büyük şirk işlemiş olur.

Hayvanı kesmek aşağıdaki hallerde caizdir. Çünkü Allah-u Teala’nın adına ve meşru bir şey için kesilmiştir.

1 – Misafirlere ikram etmek için hayvan kesmek.

2 – Çoluk çocuğun et yemesi için hayvan kesmek.

3 – Anne baba ve akrabalara et hediye etmek için hayvan kesmek.

4 – Kurban bayramı dolayısıyla hayvan kesmek, akika veya adak kurbanı kesmek.

5 – Hacda hayvan kesmek.

6 – Hacda yapılması yasak olan bir şeyi yapan kişinin keffaret için hayvan kesmesi.

7 – Et ticareti yapmak için hayvan kesmek.

8 – Ölmek üzere olan bir hayvanı, helal kılmak için hayvan kesmek. Yani; murdar olup, leş hükmünde olmasını engellemek.

Rabbim bizlere, cahiliye belasına karşı daima ve sürekli mücadele eden Peygamber (sav)’e gerçek manada ümmet olmayı nasip etsin…

Allah (cc) bizi yolunda, şükründe, zikrinde, hüsn-i ibadetinde daim, din-i mübînine hizmette kaim eylesin. Ancak O’na dayanırız; ancak O’dan yardım dileriz. Amellerin eksikliğinden, nefislerin şerlerinden, her kötünün her türlü kasd ve kötülüğünden O’na sığınırız. O bize Kâfidir. Hasbunallahu ve ni’mel-vekil, ni’mel-mevlâ ve ni’mennasîr, gufraneke rabbenâ ve ileykel masîr.

About the author

avatar

sahidummet

Leave a Comment